Sonkamuotka FI


Arctic Knife

E8, 17 km after Palojuensuu, Finland, 99320 KATKASUVANTO (紀念品商店/咖啡吧)

 

營業時間: 

夏季:01.06.2013- 30.10.2013

星期一至星期日: 從08.00 a.m. - 09.00 p.m

 

其余時間:

星期一至星期日: 從09.00 a.m. - 09.00 p.m

 

N.B: 只能使用當地表格。

N.B: 北緯 68.117604度,東經23.340449度。


退稅點旅行百寶箱


红楼梦登陆